Política de privadesa

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

La present política de privacitat de MARC AGUILO CABRE regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet de MARC AGUILO CABRE.  

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats o els productes comercialitzats per MARC AGUILO CABRE, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular MARC AGUILO CABRE, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules. 

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web http://arethealpriorat.com.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MARC AGUILO CABRE és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta i que es comercialitzen en aquesta web. 

MARC AGUILO CABRE es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son: 

Raó Social o nom de l’empresa: MARC AGUILO CABRE
CIF: 39876273T
Adreça: C/ MIQUEL BARCELO, 13, 43730 FALSET (TARRAGONA)
Contacti amb nosaltres: C/ Miquel Barcelo, 13, 43730 Falset (Tarragona) – mrcaguilo31@gmail.com. 

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el previst a la normativa vigent, MARC AGUILO CABRE només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, identificatives i econòmiques facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

  • Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades, essent la base legal el seu consentiment.
  • Enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès, en el cas que corresponguin, essent la base legal el seu consentiment.
  • Gestió de la relació mercantil de venta de productes amb la nostra Entitat, essent la base legal el seu consentiment y l’execució de la relació contractual suscrita entre les parts.
  • Gestió dels processos de gestió de personal que puguem realitzar a l’interior de la nostra entitat, essent la base legal el seu consentiment.
  • Gestió de les imatges captades mitjançant els dispositius de videovigilància col·locats a les instal·lacions de la nostra Entitat.

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris. 

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics. 

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats. 

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades als següents tercers de comfiança de MARC AGUILO CABRE : Tercers que ens ajudin a proporcionar serveis de tecnologia de la informació, proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament web, manteniment i suport de la nostra base de dades així com el nostre programari i aplicacions que puguin contenir dades sobre la seva persona. 

MARC AGUILO CABRE colaborará per tal que aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests tercers.  

La Web  pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. 

MARC AGUILO CABRE no es farà responsable de les informacions que es puguin recullir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament. 

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

MARC AGUILO CABRE
C/ Miquel Barcelo, 13, 43730 Falset (Tarragona)
mrcaguilo31@gmail.com 

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú. 

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES  IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

MARC AGUILO CABRE
C/ Miquel Barcelo, 13, 43730 Falset (Tarragona)
mrcaguilo31@gmail.com 

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

MARC AGUILO CABRE, recomana que abans d’introduir les seves dades en algun dels formularis de captació de dades d’aquesta pàgina web, llegeixi detingudament l’Avis Legal i la Política de Privadesa.

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal i Política de Privacitat. 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. MARC AGUILO CABRE no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és MARC AGUILO CABRE amb domicili al C/ Miquel Barcelo, 13, 43730 Falset (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet http://arethealpriorat.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail mrcaguilo31@gmail.com.   

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS 

MARC AGUILO CABRE només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

MARC AGUILO CABRE, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.